Fondets vedtekter

Fondet skal benyttes til å fremme forskning og utdanning med tilknytning til eller betydning for norsk luftfart.

Fondets formål
Fondet skal benyttes til å fremme forskning og utdanning med tilknytning til eller betydning for norsk luftfart. Subsidiært kan fondet fremme andre tiltak av betydning for eller med tilknytning til norsk luftfart. Så langt det er mulig skal fondets midler innenfor formålet benyttes på følgende områder i prioritert rekkefølge:

  1. Tilskudd til videreutdanning og forskning på doktorgradsnivå eller høyere ved norske utdanningsinstitusjoner.
  2. Utdanning og videreutdanning på lavere nivå innenfor fondets formål.
  3. Utgivelse av publikasjoner innenfor fondets formål.
  4. Utdeling av priser, og som belønning for prisoppgaver eller prisarbeider, eller opprettelse av høyere lærerstilling som skal bære fondets navn.
  5. Andre tiltak av betydning for eller med tilknytning til norsk luftfart.

Fondsmidler kan tildeles følgende personer:
a) Tidligere ansatte i Ludv. G. Braathens Rederi AS (fusjonert med Braathens South-American & Far East Airtransport AS) – fra mai 1998 Braathens ASA.
b) Ektefelle til tidligere ansatt i ett av de to selskaper
c) Barn av tidligere ansatt i ett av de to selskaper
d) Etterkommere av Ludv. G. Braathen i direkte nedstammende linje
e) Enhver annen person bosatt i Norge

Ved bedømmelse av søkere skal det legges til grunn de samme vurderinger for alle søkere under punktene a-e. Under ellers like omstendigheter skal søkere som nevnt i punktene a-d gis fortrinn til støtte fra fondet.

Styret kan delegere til en komité eller institusjon å disponere en nærmere angitt sum av fondets midler. Det skal angis at midlene skal anvendes til beste for personer og institusjoner som oppfyller vilkårene i punktene a-e, med slike nærmere begrensninger som styret måtte finne passende. Ved årets utgang skal komiteen/institusjonen avgi regnskap og rapport om midlenes anvendelse.

Utdelinger fra fondet

Utdelinger fra fondet skal besluttes årlig. Styret fastsetter nærmere regler om søknad, vedlegg, søknadsfrist og lignende.

Ved utdeling til støtte for prosjekter som strekker seg over flere år, kan det besluttes utdeling for hele den relevante perioden, med utbetaling i ett eller flere beløp etter styrets beslutning. Mottaker skal hvert år redegjøre for anvendelsen av mottatte midler og status for den aktivitet som begrunner støtten.

Utdelinger besluttes av styret, eventuelt etter innstilling fra en komité bestående av 3 personer utpekt av norske utdannings- og forskningsinstitusjoner på forespørsel fra styret. De institusjoner som forespørres skal besitte særlig kompetanse innenfor de formål fondet skal tilgodese. Komiteen oppnevnes for en periode på 4 år. Det kan oppnevnes varamedlemmer.

Styret

Styret i Fondet skal bestå av minst 3, og maksimalt 4, personer.

Ved valg av nye styremedlemmer skal opp til 2 styremedlemmer velges etter innstilling fra etterkommere av Ludv. G. Braathen i direkte nedstammende linje. Så vidt mulig skal også tidligere ansatte i Ludv. G. Braathens Rederi AS og Braathens ASA være representert i styret.

Styret velger selv sin leder.

Det til enhver tid sittende styret velger nye styremedlemmer. Styret velges for et tidsrom av 4 år med mulighet for gjenvalg. Ingen styremedlemmer kan sitte mer enn 8 år samlet. Dersom hele styret skal velges samtidig, gjelder valget for to av medlemmene i 2 år. Styret fastsetter selv ved loddtrekning hvem som eventuelt går ut av styret etter 2 år.

Styrevalg skal normalt skje i forbindelse med styrets godkjennelse av fondets årsregnskap. Er det på grunn av inntrufne omstendigheter ikke skjedd nyvalg, fungerer det sittende styret inntil nyvalg har funnet sted.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er til stede. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt høve til å delta i sakens behandling. Styreleder er møteleder, eller ved styreleders forfall den som ved flertallsvalg blir valgt til møteleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Møteleder har dobbeltstemme.

Eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer skal stå i rimelig forhold til arbeidsbelastningen, og kan ikke samlet overstige 100 000 kroner pr. år.